facd voor architectuur advies en design

Een ontwerpproces.

facd werkt en heeft gewerkt voor een breed scala aan opdrachtgevers met verschillende belangen en telkens andere vraagstukken. Soms complex, soms intensief, omvangrijk of juist compact maar altijd van groot belang voor de opdrachtgever. Voor iedere opdrachtgever zal de vraag verschillen en zo ook de diensten en inzet die wij kunnen bieden. 

Uitgangspunt is altijd de vraag- of probleemstelling van de opdrachtgever en de daarbij behorende doel- of behoeftestelling (het waarom en waarvoor) . Gezamenlijk met de opdrachtgever wordt gekozen voor het best bij het project aansluitende aanpak. Voor de verschillende typen opdrachtgevers zal er ook een ander aanpak of doelstelling zijn (zie de desbetreffende pagina's) 

Het vertrekpunt van een project is altijd de opdrachtomschrijving; een heldere formulering van het project of vraagstelling, wat er van ons verwacht wordt en wat het resultaat of op te leveren zaken zouden moeten zijn. Al naar behoefte kan in een oriënterend gesprek dit gezamenlijk worden vastgesteld. Op basis van de opdrachtomschrijving kan ook een offerte of raming worden gemaakt voor wat betreft onze werkzaamheden en eventuele samenhangende kosten (denk aan inzet constructeur, bodemonderzoek, leges vergunningen etc.).

Samen met de opdrachtomschrijving is het Programma van Eisen (PvE) belangrijk. In het PvE staan de zaken waaraan het project en het resultaat moet voldoen. Het kan o.a. iets zeggen over de duurzaamheid, de functionaliteit, het budget, materiaalgebruik en andere randvoorwaarden. In veel gevallen zal er vanuit een basis PvE gezamenlijk naar een volledig en definitief PvE worden gewerkt. Een PvE kan eenvoudig of zeer uitgebreid zijn en is afhankelijk van de opdracht en omvang. Bij kleinere opdrachten zal het PvE vooral een budget en een opsomming van functionele zaken bevatten (bijv.. gewenste aantal m2, aantal ruimten, type afwerkingen etc). 

Eerste stap is het opzetten van een concept- of schetsontwerp (SO). Hiermee visualiseren we op eenvoudige wijze een eerste oplossingsrichting waarin we de wensen vertalen naar beeld. Deze eerste stap geeft nog veel ruimte voor creativiteit, alternatieve oplossingen en input (of voortschrijdend inzicht). Ervaring is dat dit een belangrijke tussenstap is, omdat een eerste concrete oplossing in beeld ook bij een opdrachtgever tot meer inzichten kan leiden.

Een uitwerking van de eerste en besproken plannen is het Voorlopig Ontwerp (VO). Dit VO is een concrete vertaling van het voorgaande naar een realiseerbaar ontwerp. Het ontwerp voldoet hierbij dan aan alle randvoorwaarden van de opdrachtgever maar wordt zonodig ook getoetst aan zaken als bouwbesluit, brandveiligheid, ARBO eisen etc. Het VO geeft een beeld van het ontwerp binnen alle eigen maar ook externe randvoorwaarden. Deze externe randvoorwaarden maken soms dat bepaalde wensen in aangepaste vorm moeten worden uitgevoerd. 

Het VO is het moment om een raming op het geheel los te laten. De raming is gebaseerd op actuele marktprijzen en kosten die samenhangen met het project. Dit is dus geen offerte maar puur een indicatie van de kosten die te verwachten zijn. Tevens het moment om dit naast de budgettaire mogelijkheden te houden.

In het Definitief Ontwerp (DO) worden alle consequenties en heroverwegingen uit het VO verwerkt. De raming heeft ook inzicht gegeven in kosten en ook dat kan leiden tot aanpassingen en keuzes die budget gerelateerd zijn. Het DO is de som van besluiten die creativiteit, wensen en budget in zich verenigen.
Afhankelijk van het proces zal in de VO/DO fase de eventueel nodige vergunningsaanvraag worden opgestart.Het DO is in principe het document wat nodig is voor een aanbesteding of offerteaanvraag. Hiernaast zal er nog een bestekomschrijving worden gemaakt (een omschrijving van materialen en kwaliteiten) en op onderdelen enkele principedetails van de gewenste uitvoering. Dit tezamen maakt een set documenten welke bij de uitvoerende partij kan worden neergelegd ter prijsvorming (offerte). Wij zullen altijd in overleg met de opdrachtgever de offerte aanvraag doen. Dit kan bij partijen die u bekend zijn of uw voorkeur hebben en/of partijen waar wij positieve ervaringen mee hebben. De uitgebrachte offertes kunnen door ons worden gecontroleerd op juistheid en compleetheid.

Belangrijk om te noteren: facd als bureau is geheel onafhankelijk en transparant. Wij adviseren en ontwerpen puur vanuit het belang van het project en de opdrachtgever en hebben dus geen binding met leveranciers of fabrikanten. Op deze manier bent u verzekerd van het optimale advies.

Na de ontwerp- en aanbestedingsfase komt de uitvoering. Het moment waarop de wensen realiteit worden en het papieren ontwerp zich materialiseert. Dit is een opwindende en mooie fase maar ook één die veel vraagt van de opdrachtgever. Vragen worden afgevuurd door de aannemer en zaken komen voorbij waar u mogelijk nooit eerder mee te maken heeft gehad. Al naar gelang de complexiteit en uw kennis kunt u de uitvoering zelf bewaken en coördineren of uitbesteden.

Het is mogelijk in deze fase gebruik te maken van het projectmanagement van facd. De projectmanager fungeert als het centrale aanspreekpunt en legt de vragen aan u voor die voor u relevant zijn, zonodig met duiding en advies. Verder wordt de kwaliteit, voortgang en het budget bewaakt. Met u wordt afgesproken hoe en hoe vaak u van de voortgang wordt geïnformeerd en tot op welk niveau u betrokken wilt zijn. Het is in de regel zo dat de (interieur)architect ook nog in enige mate betrokken is al naar gelang de omvang en complexiteit van het project.

Na de uitvoering volgt de oplevering Hier wordt de uitvoering van het geheel beoordeelt en ontbrekende of mankerende zaken genoteerd in een proces-verbaal van oplevering. Alle zaken die nog uitvoering of verbetering behoeven of beschadigingen etc. dienen te worden aangegeven en moeten als restpunten binnen een te bepalen periode worden uitgevoerd. Een laatste betalingstermijn dient in de regel als borg voor het daadwerkelijk en naar tevredenheid uitvoeren van de restpunten.