facd voor architectuur advies en design

Vergunningen en eisen

Niet alleen voor het creatieve deel maar ook voor alle samenhangende zaken kan de (interieur)architect van waarde zijn. Vergunningen en eisen rondom bouwen, verbouwen en inrichten zijn ons bekend en kunnen worden ingepast in het proces en daarmee verzorgd en afgehandeld worden.

Hieronder een opsomming van de meest voorkomende vergunningsplichten die u tegen kunt komen.

Omgevingsvergunning

Dit is een veelomvattende vergunning die nodig is voor het uitvoeren van bouw- en verbouwingsprojecten. Het omvat aspecten als bouwen, slopen, aanleggen, milieu, en ruimtelijke ordening.

Bestemmingsplanwijziging

Als het project niet in lijn is met het huidige bestemmingsplan, kan een wijziging van het bestemmingsplan nodig zijn om het project legaal te maken.

Monumentenvergunning

Als het gebouw een monumentaal karakter heeft, kunnen specifieke vergunningen nodig zijn om wijzigingen aan te brengen die het karakter van het monument kunnen beïnvloeden.

Sloopvergunning

Als sloopwerkzaamheden nodig zijn voordat het bouwproces begint, kan een aparte sloopvergunning vereist zijn.

Milieuvergunning

Voor bepaalde projecten, vooral als ze milieueffecten kunnen hebben, kan een milieuvergunning noodzakelijk zijn.

Watervergunning

Als het project invloed heeft op wateren, bijvoorbeeld door grondverzet of aanleg nabij water, kan een watervergunning vereist zijn.

Uitwegvergunning

Als veranderingen aan de oprit of toegang tot de weg nodig zijn, kan een uitwegvergunning nodig zijn.

Reclamevergunning

Als het project gepaard gaat met het plaatsen van reclameborden of -structuren, kan een reclamevergunning vereist zijn.

Archeologische vergunning

Bij grondwerkzaamheden op locaties met een potentieel archeologische waarde kan een vergunning nodig zijn om archeologische vondsten te beschermen.

Brandveiligheidsvergunning

Voor gebouwen kunnen brandveiligheidsvergunningen (of gebruiksvergunning) vereist zijn om ervoor te zorgen dat het gebouw aan bepaalde brandveiligheidsnormen voldoet. 


Naast vergunningen zijn er ook nog vele eisen en randvoorwaarden waaraan voldaan moet worden, vaak voordat een vergunning kan worden aangevraagd en/of niet gebonden aan vergunningen maar verplicht vanuit wettelijke verantwoordelijkheid.

Bouwbesluit

In Nederland gelden bouwvoorschriften en bouwnormen die de minimale kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid van bouwwerken waarborgen. Een omgevingsvergunning kan pas in behandeling worden genomen en goedgekeurd als aan alle voorwaarden binnen het bouwbesluit wordt voldaan.

Veiligheid en Gezondheid

Bouwplaatsen moeten voldoen aan strenge veiligheids- en gezondheidsnormen om ervoor te zorgen dat werknemers en het publiek worden beschermd tegen mogelijke gevaren. Hiertoe moet voor aanvang van de bouw een zogenaamd VGM plan worden overlegd. Daarnaast dient binnen het gebruik rekening te worden gehouden met eisen omtrent ARBO en NEN normeringen en eisen.

Energie-efficiëntie

Bouwprojecten moeten voldoen aan energie-efficiëntienormen om het gebruik van hulpbronnen te verminderen en milieuvriendelijkheid te bevorderen. Dit kan omvatten: isolatie, energiezuinige apparaten, duurzame materialen etc.

Milieueisen

Projecten moeten voldoen aan milieuregels en -voorschriften om schade aan het milieu te minimaliseren. Dit kan betrekking hebben op afvalverwerking, lucht- en waterkwaliteit, etc.

Bouwmaterialen en -technieken

Er kunnen beperkingen zijn op bepaalde bouwmaterialen en -technieken om de veiligheid, duurzaamheid en esthetiek van gebouwen te waarborgen.

Esthetische normen

Afhankelijk van de locatie kunnen er esthetische richtlijnen zijn die bepalen hoe het uiterlijk van gebouwen moet passen in de omgeving o.a. Welstand.  De eisen kunnen ook opgelegd worden door grond- en vastgoed eigenaren.

Brandveiligheid

Gebouwen moeten ontworpen zijn om brandveiligheid te waarborgen, met inbegrip van vluchtwegen, brandbestrijdingsapparatuur en brandwerende materialen. Daarnaast moet vaak een gebruiksmelding plaatsvinden en gezorgd worden voor vluchtplannen etc.

Constructieve veiligheid

Bouwprojecten moeten voldoen aan normen voor constructieve stabiliteit en duurzaamheid om te zorgen voor de veiligheid van bewoners en gebruikers. Zelfs als dit niet aan een vergunning verbonden is (bijv. kleine interne verbouwing) heeft men de verplichting de constructieve aanpassing door te laten rekenen alvorens tot uitvoering over te gaan.

Onderhouds- en Veiligheidsplannen

Sommige locaties kunnen vereisen dat er onderhouds- en veiligheidsplannen worden ingediend om ervoor te zorgen dat het gebouw in goede staat blijft na voltooiïng.